Privacy Policy

ENGLISH

Cookie policy

Service  www.liebrecht-wood.com („Service”) does not automatically collect any information, except for information contained in cookies. 

Cookie files (so called ‘’cookies’’) are IT data, in particular text files, which are stored in the User’s  end device of www.liebrecht-wood.com  website and they are intended for using the website pages. Cookie files usually include the name of the website they come from, storage time on the end device and a unique number. 

The entity that places cookies on the User’s end device and accesses them is Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o., 8 Koneser Square, Centrum Praskie Koneser, 03-736 Warsaw, Poland.

Cookies are used to adapt the content of websites of the Service to the User’s preferences as well as to optimize the use of websites; in particular, these files allow you to recognize the Service User’s device and display the website accordingly tailored to their individual needs;

Within the Service two basic types of cookies are used:

a) session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until they leave the website or disable the software (web browser).

b) persistent cookies are stored on the User’s end device for a definite period in the cookie parameters or until they are deleted by the User.  

Within the Service the following types of cookies are used:

  1. necessary ones – enabling the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication within the website;
  2. functional ones – storing information about the CSS style in which the website is displayed;

Google Analytics

We use Google Analytics to analyze the User of the Service. Google Analytics collects statistical data and other information on how to use the website, using cookies for this that are stored on the User’s computer. Collected information related to the website is used to create reports on the website User.

Google will store and use this information for a period of 30 days to 2 years, depending on the type of cookie. Google’s privacy policy is available on: http://www.google.com/privacypolicy.html

Data collection

The www.liebrecht-wood.com website only stores queries (HTTP) to the server www.liebrecht-wood.com, and viewed content is identified by (URL) addresses. The data collected in this way are stored in logs and may relate to the following information:

In many cases web browsing software (web browser) by default allows cookies to be stored on the User’s end device. Website users can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or inform about their every posting in the website User’s device. Detailed information on the possibility and ways of handling cookies is available in the software settings (of the web browser).

The service operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website pages.

Links to other websites

There are links to other websites on www.liebrecht-wood.com.

The website operator is not responsible for the privacy practices on these websites. It is therefore worth getting acquainted with the privacy policy set out there after switching to other websites. 

This privacy policy applies only to the website www.liebrecht-wood.com.

Changes

In the event of a change in the privacy policy, appropriate modifications will be made to the above provision.


POLSKI

Polityka dotycząca plików cookies

Serwis www.liebrecht-wood.com („Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.liebrecht-wood.com i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o., 8 Koneser Square, Centrum Praskie Koneser, 03-736 Warsaw, Poland.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „funkcjonalne” – przechowuje informacje o stylu CSS, w którym wyświetlany jest Serwis ;

Google Analytics

Używamy narzędzia Google Analytics w celu analizy użytkowania Serwisu. Narzędzie Google Analytics gromadzi dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania Serwisu, wykorzystując do tego pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje związane z Serwisem wykorzystywane są do tworzenia raportów na temat użytkowania Serwisu.

Google będzie przechowywał i wykorzystywał te informacje przez okres od 30 dni do 2 lat, w zależności od rodzaju pliku cookie. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

Gromadzenie danych

Serwis www.liebrecht-wood.com przechowuje wyłącznie zapytania (HTTP) kierowane do serwera www.liebrecht-wood.com, a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy (URL). Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów i mogą dotyczyć następujących informacji:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Odnośniki do innych stron

Na Stronie www.liebrecht-wood.com znajdują się odnośniki do innych stron WWW.

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko witryny www.liebrecht-wood.com.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

arrow